Баян-Өлгий


Баян-Өлгий аймгийн Улаан загалмайн хороо

Баян-Өлгий аймгийн Улаан загалмайн хороо

Албан тушаал

Нэр

Ажил /факс

Гар

1

Хорооны тэргүүн

Б. Лазатхан

 

99422867

2

Хорооны дарга

Х.Ертай

70422226


70422226

99428538

3

Нягтлан

Х.Лазат

99426003

4

Àðãà ç¿é÷. íÿðâ

Ñ.Áåðæàí

94151253

5

Арга зүйч

А.Асемгул

99428752